Eesti keele harjutusi põhikoolile

31.50

Koolis tunde andes tekib ikka olukordi, kus õpiku- ja töövihikumaterjali ei jätku või
on soov õpilastega vahelduseks midagi muud teha. Käesolev kogumik „Eesti keele
harjutusi põhikoolile“ pakubki õpetajatele selliseid võimalusi.
Raamat sisaldab harjutusi, mida saab kasutada 4.–9. klassi eesti keele tundides.
Täpse sihtrühma valib õpetaja, silmas pidades oma õpilasi ja klassi keskmist taset
ning kavandatud ainetunde. Kuna harjutused on erineva raskusastmega, siis saab neid
kasutada teema harjutamiseks, kinnistamiseks või kordamiseks. Samuti leidub harjutusi,
mis vajavad nuputamist ning laiendavad sõnavara ja laste silmaringi. Kogumikus
olevad harjutused on erisuguse kaaluga: on aeganõudvamaid, aga ka selliseid, mille
lahendamisele ei kulu palju aega.
Raamatus on 414 harjutust ning 68 interaktiivse harjutuse linki. Kõik interaktiivsed
harjutused on loodud LearningApps.org keskkonnas. Interaktiivsed harjutused on
erinevad: lünktekstid, ristsõnad, miljonimängud, tabeli täitmine, pusled, sorteerimine,
sobitusmaatriks jne. Kogumikku on koondatud kõik keeleõpetuse teemad, mida
põhikoolis eesti keele tundides õpitakse. Kokku on raamatus 18 peatükki. Kogumik
algab häälikute liikide, häälikuühendite ja tähestiku peatükiga ning lõpeb sünonüümide,
antonüümide, homonüümide ja paronüümide peatükiga.
Osad raamatu tekstid on pärit ilu- ja teabekirjandusest, kuid on ka spetsiaalselt
kogumiku jaoks loodud tekste. Paljud ilukirjanduslike tekstide katkendid on
raamatutest, mis on koolide klassivälise lugemise nimekirjades. On hiljuti välja antud
teoseid, kuid on ka neid, mille ilmumisaeg jääb eelmisesse sajandisse. Teiste autorite
loomingule on tekstide lõpus viidatud ning samuti on need kirjas kasutatud allikate
loetelus.

Ainult 1 laos