Suomi selväksi. Töövihik I osa

6.15

160 harjutust koos vastustega. Grammatika-, sõnavara-, vestlus- ja tõlkeharjutused.

Töövihiku I osa hõlmab õpiku peatükke 1–10: käänded, mitmuse tüvi, mitmuse osastav, pööramine olevikus ja lihtminevikus, nud-kesksõna, asesõnade käänamine. Töövihik sobib kasutamiseks keeletunnis, iseseisvalt harjutamiseks või lisamaterjalina teiste õpikute juurde.

Laos